​​Udførelse

Rørføring skal så vidt muligt udføres, så inspektion og/eller udskiftning af rørene er mulig.

Samlinger skal udføres omhyggeligt.

Tomrør for pex-rør udføres med bløde bøjninger, så det er muligt at udskifte pexrøret i tilfælde af lækager.

Installationsskakt

Lodret føring af rør gennem flere lejligheder skal så vidt muligt ske i installationsskakte.

Installationsskakten og adgangslemmen til den skal være så store, at det er muligt at aflæse målere, foretage justeringer og indreguleringer og udføre nødvendige reparationer, se Byg Erfablad om Installationsskakte.

Du skal  være opmærksom på, hvor afgrænsningen af vådrummet ligger.

Enten skal vådrummets overflader være helt færdige, inden selve skakten monteres. Vandtætheden ligger dermed inde i skakten.  

Alternativet er at opbygge skaktvæggene først.

Skaktens udvendige overflade indgår i så fald som en del af vådrummets vægge, og skal derfor udføres på samme måde som øvrige skeletvægge, fx af to lag vådrumsgips med vandtætningsmembran og flisebeklædning.

Hvis der er adgang til installationsskakten fra badeværelset gælder kravet om vandtæthed også adgangslemmen.

Eventuelt vand på skaktgulvet skal synliggøres, fx ved at sikre afløb fra skakten, eller med et elektrisk meldesystem.