Tilstandsregistrering - eksisterende forhold

Før arbejdet sættes i gang, skal de eksisterende forhold undersøges grundigt for at få et sikkert grundlag for de valg, der skal træffes.
Ved undersøgelsen registreres og vurderes:
 

Generelle forhold 

 • Er der mulighed for at disponere badeværelset, så vinduer, dør mv. beskyttes mod direkte vandpåvirkning?
 

Gulvkonstruktion

 • Kan konstruktionen bære lasten af det kommende badeværelse?

 • Skal der udføres forstærkninger/udvekslinger?

 • Er der mulighed for om nødvendigt at trække vand, afløb etc. under gulvet?

 • Hvordan kan afløb placeres, fx afhængigt af bærende træbjælker?

 • Kan eksisterende vådrumsgulv anvendes igen, eller skal der etableres et nyt?
Bemærk, at når et eksisterende badeværelse udvides, er det som hovedregel nødvendigt at ændre hele gulvkonstruktionen for at få en sammenhængende konstruktion uden risiko for revnedannelse
 • Skal eksisterende gulvbelægning fjernes eller ændres?
  I givet fald skal gulvafløbet passe til den nye gulvbelægning, se også nedenfor under afløbsinstallationer

Vægkonstruktion

 • Er nogle af væggene fugtfølsomme - fx slaggeplade- eller bindingsværksvægge?
  I givet fald kræver det mindst, at der monteres en supplerende pladebeklædning på væggen!

 • Skal der udføres nye vægge?
  I givet fald skal du huske, at nye vægge skal have stabil understøtning - fx en udveksling mellem de eksisterende bjælker.

 

Installationer

 • Kan eventuelle eksisterende vand- og afløbsinstallationer bibeholdes?Bemærk at samlinger på vandrør skal være tilgængelige – der skal derfor være adgangslem, der tillader inspektion og vedligehold, hvis der anvendes installationsskakt eller rørkasse 

 • Kan gulvafløb bibeholdes?
  Bemærk at gamle gulvafløb ikke må forhøjes. Desuden skal gulvafløbet passe til gulvbelægningen. Det betyder, at ved renovering skal gulvafløbet i mange tilfælde udskiftes - jf. Afløbsnormen og Byg-erfa blad om gulvafløb

 • Kan elinstallationer bibeholdes?
  Bemærk at der er særlige krav til elinstallationer i vådrum - jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen.

 • Er der ventilation i rummet og kan den bibeholdes/opfylde nuværende krav?
 • Stilles der eventuelt krav om etablering af mekanisk ventilation i forbindelse med udførelse af vådrummet?

 

Loft

 • Er der nedhængt loft?
  I givet fald skal det undersøges, om det opfylder gældende brandkrav