Krav og regler
Der er ingen særskilte krav eller regler til fleksible mørtelfuger.